GDPR

Ochrana osobných údajov

Podmienky a zásady ochrany osobných údajov zákazníkov popletenayarn.shop

 

1. Kto sme?

Vaše osobné údaje spracúva firma ProClient Consulting s. r. o. zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: sro, Vložka: 89967/B , IČO: 47244739 so sídlom Tallerova 4, 811 02 Bratislava I (ďalej len „prevádzkovateľ“).

 

2. Aké osobné údaje a na aký účel ich spracúvame?

Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

Všetky údaje, ktoré spoločnosť ProClient Consulting s.r.o. zhromažďuje, spracováva iba  pre odôvodnené účely, po obmedzenú dobu a s využitím maximálnej možnej miery zabezpečenia.

Aby sme mohli naplniť obchodnú zmluvu, uzatvorenú na základe vašej objednávky, spracúvame vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, titul, adresa dodania tovaru, fakturačná adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa. Na spracovanie týchto údajov si nepýtame váš súhlas, pretože sú nevyhnutné k tomu, aby sme s vami mohli uzavrieť zmluvu, vystaviť vám daňový doklad, poslať vám tovar, ktorý ste si objednali, či vás kontaktovať v prípade vašej objednávky alebo reklamácie (oprávnený záujem). Ak by ste tieto údaje neposkytli, nemohli by sme s vami zmluvu uzavrieť. Vaše osobné údaje sú v tomto prípade spracovávané výhradne pre tento účel.

Váš súhlas so spracovaním vašich osobných údajov však potrebujeme vtedy, ak budete mať záujem registrovať sa . Tieto osobné údaje, ktoré nám môžete uviesť v záložke (formulári) Registrácia, spracúvame v rozsahu meno, priezvisko, titul, prihlasovacie meno a heslo, ulica a číslo, mesto, PSČ, štát, telefónne číslo, e-mailová adresa. Ak chcete využívať vernostné zľavy, nakupujte vždy len ako registrovaný zákazník a zaškrtnite osobitný checkbox so súhlasom so spracovaním vašich osobných údajov.

Váš súhlas so spracovaním vašich osobných údajov potrebujeme i vtedy,  ak budete mať záujem o zasielanie informačných e-mailov v rozsahu meno, priezvisko, titul, e-mailová adresa. Ak chcete dostávať informačné e-maily, zaškrtnite osobitný checkbox so súhlasom so spracovaním vašich osobných údajov.

 

3. Ako nám môžete dať súhlas so spracovaním vašich osobných údajov?

Súhlas na spracúvanie vašich osobných údajov nám môžete dať potvrdením checkboxu v  objednávacom alebo kontaktnom formulári.

Udelením súhlasu nie sú dotknuté Vaše práva dotknutej osoby. Na základe písomnej žiadosti alebo osobne u prevádzkovateľa máte právo:

  • · byť informovaný a žiadať o prístup k svojim osobným údajom, o opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov §§ 21, 22, 23 Zákona;
  • · vzniesť námietku proti spracovaniu svojich osobných údajov § 27 Zákona;
  • · na prenosnosť osobných údajov § 26 Zákona;
  • · podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov SR v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené vaše právo na ochranu osobných údajov.

4. Ako môžete tento súhlas odvolať?

Súhlas so spracúvaním vašich osobných údajov, ktorý ste nám poskytli, môžete kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať zaslaním oznámenia na email info@popletenayarn.shop .

 

5. Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

Na účely ochrany právnych nárokov, ochrany majetku a našej vnútornej evidencie a kontroly, spracovávame vaše údaje po dobu trvania premlčacej lehoty 10 rokov a jeden rok po jej uplynutí s ohľadom na nároky uplatnené na konci premlčacej doby. V prípade začatia súdneho, správneho alebo iného konania spracovávame Vaše osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu po celú dobu trvania takýchto konaní a zostávajúcu časť premlčacej doby po jeho ukončení.

Vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli pri registrácii a súhlase s členstvom vo vernostnom programe, uchovávame dovtedy, kým neodvoláte svoj súhlas, najdlhšie 10 rokov.

Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov osobné údaje vymažeme, v prípade printovej podoby skartujeme.

V prípade, že nám pošlete vaše osobné údaje za iným účelom, ako zakúpiť si tovar vaše údaje uchovávame po dobu 30 dní od odoslania týchto údajov za účelom spätného kontaktovania.

 

6. Kde prenášame a spracúvame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu prostredníctvom poskytovateľa služby Websupport, s.r.o., IČO: 36 421 928, sídlo: Staré Grunty 12, 841 04 Bratislava a spoločnosť Google Ireland Limited . Tento poskytuje primerané záruky na bezpečnosť vašich údajov a zaručil sa, že osobné údaje spracúva v súlade s GDPR. Vaše osobné údaje spracúvamev našej databáze uloženej v PC poverenej osoby.V prípade plnenia zmluvy poskytujeme vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, titul a adresa doručenia, kontaktné údaje: číslo telefónu a e-mailová adresa  i prepravnej spoločnosti Zásielkovňa s. r. o. Kopčianska 3954/39 851 01 Bratislava a Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 1
, ktorá ich spracúva na účel prepravy vami objednaného tovaru z obchodu k vám.

Ako prevádzkovateľ nemáme v úmysle odovzdať vaše osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii.

 

7. Nie ste spokojný?

Ak nie ste spokojný s tým, ako spracúvame vaše osobné údaje, môžete nás o tom informovať na adrese info@popletenayarn.shop. V prípade, že máte pocit, že vaše osobné údaje spracúvame nezákonne,  k  vašim právam patrí i možnosť podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov.

 

8. Sú vaše osobné údaje u nás v bezpečí?

I napriek tomu, že sme nepoverili žiadnu osobu funkciou zodpovednej osoby pre ochranu osobných údajov (táto povinnosť  nám nevyplýva zo zákona) , bezpečnosť vašich osobných údajov je pre nás na prvom mieste.  Aby sme zabezpečili ochranu vašich osobných údajov, prijali sme potrebné technické a organizačné opatrenia, vybrali sme zodpovedných sprostredkovateľov služieb.

 

9. Záverečné ustanovenia

Uvedené Podmienky a zásady ochrany osobných údajov zákazníkov  v na stránke popletenayarn.shop  nadobúdajú platnosť dňom 8.8. 2018. V prípade, že v našej spoločnosti dôjde ku zmene spracúvania osobných údajov, vyhradzujeme si právo tieto podmienky zmeniť.

V prípade nejasností, bližších informácií či pripomienok nás môžete informovať na adrese: popletenayarn.shop